Barion Pixel

Tájékoztató a fogyatékossági támogatás igényléséről súlyos beszédfogyatékos személyek részére

MI A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS?

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az
esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás.

KI JOGOSULT FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA?

Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult.

KI MINŐSÜL SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLYNEK?

a) a látási fogyatékos,
b) a hallási fogyatékos,
c) az értelmi fogyatékos,
d) az autista,
e) a mozgásában fogyatékos,
f) a kromoszóma-rendellenességgel élő,
g) az a beszédfogyatékos, akinek szerzett vagy fejlődési károsodásból eredően a hangképzése, beszélt vagy írott nyelvi megértési, illetve kifejező képessége olyan súlyos funkciózavart mutat, amely kommunikációját, a szolgáltatásokhoz és információkhoz való hozzáférését középsúlyosan vagy súlyosan akadályozza,
h) halmozottan fogyatékos a b) pont bb) alpontja és a g) pont szerinti fogyatékosságok együttes fennállása kivételével az a) -g) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van,
i) halmozottan fogyatékos akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)-g) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van,
és ez a fogyatékos állapot tartós vagy végleges, továbbá a fogyatékos személy önálló életvitelre nem képes, vagy mások állandó segítségére szorul. A súlyosan fogyatékos állapot megállapítását rehabilitációs szakértői szerv végzi.

NEM JOGOSULT FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁSRA AZ A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS SZEMÉLY, AKI

a) vakok személyi járadékában, vagy
b) magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
c) aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak
Amennyiben ezekről az ellátásokról lemond, a fogyatékossági támogatás megállapítható a részére.

MILYEN MÉRTÉKŰ A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁS?

A támogatás havi összege 2024. január 1-jétől

– 35.214,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személy hallási fogyatékos, vagy beszédfogyatékos – függetlenül az önkiszolgálási képesség meglététől, vagy hiányától -, illetve akkor is ilyen összegű a fogyatékossági támogatás havonta, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, vagy beszéd, hanem más fogyatékossága van és önkiszolgálási képessége nem hiányzik;

– 43.342,-Ft, ha a súlyosan fogyatékos személynek nem hallási, vagy beszéd, hanem más fogyatékossága van, és önkiszolgálási képessége hiányzik, vagy halmozottan fogyatékos.
A fogyatékossági támogatás összege évenként a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelésre kerül.

A fogyatékossági támogatás nem számít jövedelemnek.

MIKORTÓL JÁR A TÁMOGATÁS?

Amennyiben a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály szakvéleménye szerint a kérelmező súlyosan fogyatékosnak minősül, a fogyatékossági támogatás a kérelmezőt annak a hónapnak az első napjától illeti meg, amikor a kérelem benyújtásra került.

HOL ÉS HOGYAN LEHET KÉRELMEZNI A FOGYATÉKOSSÁGI TÁMOGATÁST?

A fogyatékossági támogatás iránti kérelmet „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására” című nyomtatványon lehet előterjeszteni (2. melléklet). A nyomtatvány kitöltésekor gondosan olvassák el a kitöltési útmutatót!

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező háziorvosa – bentlakásos szociális intézményben élő kérelmező esetén az intézmény orvosa – által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (pl. kórházi zárójelentés, ambuláns lap, eredetiben vagy másolatban), és a logopédiai véleményt. Ha a kórházi zárójelentés nem tartalmaz részletes logopédiai véleményt, ezt be kell szerezni, és
csatolni kell.

Amennyiben a kérelmező személyesen eljárva nyújtja be kérelmét, úgy természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító igazolvány, vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával igazolnia kell. Postai úton történő benyújtás esetén ezen okmányok mindkét oldaláról készült másolatát kell beküldeni a kérelem mellékleteként.

A fővárosi/vármegyei Kormányhivatal a kérelmező által benyújtott, háziorvos által kiállított beutalót és orvosi dokumentációt megküldi a Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályának (RESZO), ahol megvizsgálják, hogy a kérelmező súlyosan fogyatékosnak minősül-e. Amennyiben a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a RESZO a támogatást kérelmezőt a fogyatékosság jellegének megállapítására a megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetőleg felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre is vizsgálat céljából.

Ezért fontos olyan logopédiai véleményt csatolni a kérelemhez, amely hitelesen és teljes körűen leírja a súlyos beszéd, és / vagy nyelvi fogyatékosság meglétét, az önellátás és az önkiszolgálás szintjét.

Fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyek intézésére a következő módon van lehetőség:

 • elektronikus úton – elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkezőkészült ügyfelek tudnak benyújtani fogyatékossági támogatás iránti kérelmet!
  Nem ügyfélkapun keresztül – e-mailen – beadott kérelmet nem fogadnak el érvényes kérelemként.
 • postai úton – a pf. 1919 Budapest címre lehet a kérelmet benyújtani
 • személyesen – a bejelentett lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal családtámogatási osztályának ügyfélszolgálatán, vagy az
  integrált ügyfélszolgálatokon. (kormányablak)

A borítékon a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal nevét kell címzettként feltüntetni.

A postacím egységesen:
Budapest 1919

vagy:
Magyar Államkincstár Központ, Budapest. 1919

E-ügyintézésre a www.magyarorszag.hu portálon van lehetőség.

Forrás: Magyar Államkincstár honlapja:
https://www.allamkincstar.gov.hu/egeszsegbiztositas/Betegseg/
Fogyatekossagi_tamogatas/fogyatekossagi-tamogatas

Hivatkozott törvények:

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása. Hatályba lépett 2024. 01.01
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99800026.tv

A 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet – a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól. Hatályba lépett: 2024.I.1.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000141.kor

Mellékletek:
 1. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény módosításáról
 2. Kérelem a fogyatékossági támogatás megállapítására, letölthető az Államkincstár oldaláról, vagy innen  tölthető le.
 3. Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítására, letölthető az Államkincstár oldaláról, vagy innen tölthető le.
 4. 2 oldalas orvosi beutaló (raktári száma: A. 3510-90), amely innen tölthető le.

1. melléklet

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása, 23.§.
Megjelent: Magyar Közlöny • 2023. évi 185. szám 10578 o.

23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Fogyatékossági támogatásra az a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos, az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő magyar állampolgár, letelepedett, valamint bevándorolt jogállású személy, továbbá a magyar hatóság által menekültként, illetve hontalanként elismert személy jogosult, akinek

a)segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes (látási fogyatékos),

b) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes, feltéve, hogy
ba) halláskárosodása 25. életévének betöltését megelőzően következett be, vagy
bb) halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad (hallási fogyatékos),

c)értelmi akadályozottsága genetikai, illetve magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy
annál nagyobb mértékű (értelmi fogyatékos),

d) állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómiatesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

e) helyváltoztatása a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy a jogszabály szerinti mozgáskorlátozottsága miatt állapota segédeszközzel eredményesen
nem befolyásolható (mozgásában fogyatékos),

f ) állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

g) szerzett vagy fejlődési károsodásból eredően a hangképzése, beszélt vagy írott nyelvi megértési, illetve kifejező képessége olyan súlyos funkciózavart mutat, amely kommunikációját, a szolgáltatásokhoz és információkhoz való hozzáférését középsúlyosan vagy súlyosan akadályozza (beszédfogyatékos),

h) – a b) pont bb) alpontja és a g) pont szerinti fogyatékosságok együttes fennállása kivételével – az a)–g) pontban meghatározott súlyos fogyatékosságok közül legalább két fogyatékossága van (halmozottan fogyatékos) vagy
i) hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére segédeszközzel sem képes és az a), c)–g) pontok valamelyikében megjelölt egyéb fogyatékossága is van (halmozottan
fogyatékos),

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.”

A támogatott tevékenység a Belügyminisztérium
támogatásával valósult meg.Készült a BM/28814-2/2023 támogatás keretében

Összeállította Krasznár Jánosné logopédus, az
Afázia –az Újrabeszélők Egyesületének elnöke

Szerkesztette Biró Tamás
2024.

Oszd meg!

Facebook
Email
Nyomtatás
Facebook
Email