Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az AFÁZIA – Az Újrabeszélők Egyesülete, mint támogatott (a továbbiakban: Adományozott) és azon személyek közötti támogatási szerződés feltételeit tartalmazzák, akik az erre kialakított felületen online formában pénzbeli támogatást (a továbbiakban: Adományt) nyújtanak az Adományozott részére (Adományozott és Adományozó a továbbiakban együttesen: Felek). Jelen ÁSZF tartalmazza az Afázia Egyesület által fenntartott és üzemeltetett https://aphasie.hu/afazia-gyakorlo/ és https://aphasie.hu/tamogass/ honlapokon (a továbbiakban: Honlap) elérhető készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (a továbbiakban: bankkártya) útján és átutalással nyújtható adományozási lehetőség igénybevételének feltételeit.

Az Adományozó adományozással az Egyesület közhasznú céljait támogatja. Az Afázia Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) célja, hogy a beszédfogyatékos személyek, különös tekintettel az afáziás emberek megfelelő érdekvédelemben és szakmai támogatásban részesüljenek, ennek érdekében teszi elérhetővé az Afázia Gyakorló (AGY) elnevezésű, kifejezetten afáziás emberek számára készített szoftvert. A szoftver adományozást követően elérhető, az adománynak nincs meghatározott értéke. Az Egyesület tevékenységei közvetlen célja a beszéd, a szóbeli, írásbeli kifejezés újratanulása, a szókészlet növelése, a tudatos nyelvhasználat és az ezzel összefüggő metakommunikáció elsajátítása, a beszédészlelés és beszédmegértés, az artikuláció, a hangképzés, a nyelvi jelek fogadása és küldése készségeinek a fejlesztése, továbbá az íráshoz és az olvasáshoz, a szövegértéshez szükséges kompetenciák kialakítása, gyakorlása. A logopédiai fejlesztés teszi lehetővé az afáziával élő személy gondolatainak, akaratának és vágyainak, valamint érzelmeinek a közlését és elérhetővé, valamint érthetővé tételét más személyek, illetve társadalmi intézmények számára.

 1. Az Egyesület adatai

AFÁZIA – Az Újrabeszélők Egyesülete

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 12

Nyilvántartási szám: 01-02-0012499

Adószám: 18194502-1-42

Képviseli: Dallos Zsuzsanna

Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: 

e-mail: info@aphasie.hu

telefon: +36 70 604 9808

honlap: https://aphasie.hu/afazia-gyakorlo/ illetve https://aphasie.hu/tamogass

Jelen ÁSZF alkalmazásában:

Adományozó: Az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki az Egyesület Honlapján elérhető adományozási lehetőséget igénybe veszi.

Adománygyűjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak;

Adományozási felület: az Afázia Egyesület https://aphasie.hu/afazia-gyakorlo/ és https://aphasie.hu/tamogass honlapja, ahol az adományozásra készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (a továbbiakban: bankkártya) vagy banki utalással kerül sor.

Adományozott: az Egyesület, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelően gyűjti;

Adomány: a közhasznú szervezetnek az Ectv. szerinti közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve, hogy az nem jelent a Tao. tv-ben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezető tisztségviselőjének, felügyelő bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem vagyoni előny az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás. Adományt tehát csak közhasznú szervezet fogadhat;

Beszámoló nyilvánossága: a szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig az OBH-nak megküldeni, ezzel letétbe helyezni és közzétenni. Ha a civilszervezetnek van saját honlapja, akkor a beszámolót, valamint a közhasznúsági mellékletet ott el kell helyeznie, és a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítania kell;

Civil szervezet: az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot;

CNP Tranzakció: Olyan, a Bankkártya fizikai jelenlétét nem igénylő virtuális tranzakciótípus (ún. Card not present), amely termék vagy szolgáltatás megvásárlására nyújt lehetőséget internetes portálon -virtuális POS terminálon – (internetes vásárlás, e-commerce) keresztül, illetve telefonon, postai úton (ún. MO/TO) oly módon, hogy a Kártyabirtokos adja meg Bankkártyájának számát, lejárati idejét, illetve az ún. CVC2 ellenőrző kódot a kereskedő számára (egyes Elfogadó bank ennél több adatot is bekérhet, például a kibocsátó bank nevét, a Kártyabirtokos Bankkártyán található nevét, stb.)

Közhasznúsági melléklet: A civil szervezet és a civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége az Ectv. 29. § (3) bekezdésében meghatározott, a közhasznú szervezet, valamint a közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége pedig az Ectv. 46. § (1) bekezdésében meghatározott – a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészített – közhasznúsági mellékletét a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet mellékletének megfelelő, erre a célra rendszeresített formanyomtatványon készíti el;

Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

Látogató: A honlap tartalmát részben vagy egészben megismerő személy;

Szolgáltató: a bankkártyával történő adományozás esetén a fizetési felületet üzemeltető szolgáltató a Barion fizetési rendszer (https://www.barion.com/hu/). A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételei elérhetőek a szolgáltató honlapján (https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/). A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a Szolgáltató honlapján (https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/).

 • A szerződés létrejötte

 • Az adományozási szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy az Adományozó a Honlapon körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján az Adományozottnak a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírt, és a Honlapon is felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.
  • Az Adományt az Adományozó ellenszolgáltatás igénye nélkül nyújtja az Adományozott részére.
  • Adományozó azzal, hogy banki utalással vagy a Honlapon online fizetéssel Adományt nyújt az Egyesület részére. A támogatás nyújtásával és az ÁSZF elfogadásával létrejön Adományozó és az Egyesület között az eseti (adott támogatásra vonatkozó) támogatási szerződés. Adományozó saját maga, önkéntesen és befolyásmentesen dönti el, hogy ad-e támogatást az Egyesület részére, ha igen, azt mikor, milyen módon és milyen összegben teszi.   
  •  Ugyanazon Felek közötti újabb fentiek szerinti támogatás újabb egyedi szerződés létrejöttének számít. A szerződés nem minősül írásban megkötött szerződésnek.
  • A szerződés határozott időre jön létre. A szerződés annak teljesülésével (az Adomány átadásával) megszűnik.

3. A szerződés tárgya és tartalma

3.1. Felek megállapítják, hogy az adományozás célja, hogy segítséget nyújtson az Adományozott Afázia Gyakorló (AGY) elnevezésű, kifejezetten afáziás emberek számára készített szoftver megismeréséhez és terjesztéséhez, támogassa az Egyesület Alapszabályában rögzített közhasznú céljait és tevékenységét, azt, hogy hogy a beszédfogyatékos személyek, különös tekintettel az afáziás emberek megfelelő érdekvédelemben és szakmai támogatásban részesüljenek.

3.3.      Az Adományozás módja

3.3.1    Banki átutalás esetén kérjük, hogy az alábbi adatokat szíveskedjen megadni a számlavezető bankja számára:

Számlatulajdonos neve: AFÁZIA – Az Újrabeszélők Egyesülete

Bankszámlaszáma: OTP Bank Zrt. 11707024-20469955
Adomány összege: …,- Ft
Közlemény: AGY adomány, valamint egy e-mail cím, ahova kiküldhetjük önnek az aktiváló kódot.

3.3.2    Bankkártyás fizetés Barionnal: Felhasználónak lehetősége van az adományozandó összeget online, bankkártyával fizetni az Egyesület által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Egyesülethez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

Az Adományozó regisztráció nélkül megkezdheti az adományozást. Az Adományozó jóváhagyja a jelen ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását. Az Adományozó a Barion fizetési rendszerének felületére történő átirányítást megelőzően a Honlapon adhatja meg személyes adatait (név, e-mail cím, opcionálisan a település neve) továbbá megjelöli az adományozni kívánt összeget, és az adományozás célját.

Az adatok megadását, az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően az Adományozó átirányításra kerül a Barion fizetési rendszerének felületére, ahol további adatok megadása lesz szükséges az adományozás teljesítése érdekében. 

A Barion által külön erre a célra kialakított felületen lehetőség van az ott előre megadott összegű vagy egyéb, egyedileg meghatározott összegű Adomány nyújtására, illetve arra is, hogy rendszeres Adomány nyújtása beállításra kerüljön. A rendszeres Adomány beállítása a Barion fizetési rendszerén belül módosítható, valamint törölhető is.

A Barion fizetési rendszerén keresztül a fizetés díjmentes.

A Barion fizetési rendszerbe történő regisztráció díjmentes, de nem kötelező. Amennyiben már rendelkezik Barion tárcával (azonosítóval), úgy újabb regisztrációra nincs szükség.

A Barion fizetési rendszeren keresztül lehetőség van regisztráció nélkül, csak a bankkártya adatok megadásával történő adományozásra is. Ebben az esetben a fizetéshez Barion regisztráció nem szükséges, de a Barion ÁSZF-jét el kell fogadni.

A Barion által elfogadott bankkártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Electron vagy Amex (…).

A Barion fizetési rendszerben megadott kártya adatok az Egyesület részére nem kerülnek továbbításra, azokat kizárólag a Barion kezeli. A bankkártyaadatokhoz sem az Egyesület, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá. A tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül az Afázia Egyesület felel, az Afázia Egyesület fizetési szolgáltatójával (Barion) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt.

Bankkártyás fizetés esetén a Barion fizetési rendszeren megadott személyes adatokat a Barion kezeli a hatályos szabályzatának megfelelően. Az Egyesület a Barion által működtetett fizetési rendszeren megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget.

A bankkártyás fizetést követően felhasználó a Barion oldaláról visszairányításra kerül az adománygyűjtő Honlapra, itt megjelenítjük a bankkártyás fizetési tranzakció eredményét.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Egyesülethez nem jutnak el. A Barion szerverek biztonságát a Magyar Nemzeti Bank előírása szerint alakították ki. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion Payment Zrt.  Általános Szerződési Feltételei elérhetőek a szolgáltató honlapján (https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/). A Barion Payment Zrt. Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a Szolgáltató honlapján (https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/).

További információ és ingyenes regisztráció a Barion oldalán: www.barion.com

3.4.      Adományozó az Adományozott Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltak elfogadásával a bankkártyás adományozással hozzájárul ahhoz, hogy a fizetési művelet teljesítése érdekében a következő személyes adatait továbbítsuk a Barion Payment Zrt. felé. A barion.hu oldal fizetési felületén megadott személyes adatait a Barion Payment Zrt. az Adatkezelési Tájékoztatója (https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/) szerint kezelje, valamint a sikeres adományozás tényéről, az adomány összegéről és a fizetés napjáról a részünkre a Barion Payment Zrt. adatot továbbítson.

5. A szerződés megszűnése.

5.1. A szerződés annak teljesítésével megszűnik.

5.2. Az adományozási szerződés annak teljesítésével megszűnik egyszeri, alkalmi Adomány esetén.

Rendszeresen nyújtott Adomány esetén a Felek támogatási szerződése határozatlan idejű, de a támogatási szerződést Adományozó bármikor, azonnali hatállyal és indokolás nélkül megszüntetheti a jövőre nézve. A már teljesített Adomány tekintetében elállási jog ilyenkor nem gyakorolható.

6. Panaszérvényesítési lehetőségek

6.1. A Felhasználó a Szolgáltató adományozói tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

AFÁZIA – Az Újrabeszélők Egyesülete

Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 12

Nyilvántartási szám: 01-02-0012499

Adószám: 18194502-1-42

Képviseli: Dallos Zsuzsanna

Szerződés nyelve: magyar
Ügyfélszolgálat: 

e-mail: info@aphasie.hu

telefon: +36 70 604 9808

A szóbeli panaszt az Egyesület azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Egyesület a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt a Felhasználónak átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

Az Egyesület az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Felhasználóhoz eljusson.

Ha a panaszt az Egyesület elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Egyesület köteles öt évig megőrizni.

Az Egyesület a Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a jelen pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, a kezelőiroda nyitvatartási idejében fogadja.

Az Egyesület vállalja, hogy vitás kérdésekben kölcsönös megegyezésre törekszik, és együttműködést tanúsít a vita kölcsönösen elfogadható rendezése érdekében.

Záró rendelkezések

Az Egyesület kizárólag a jelen ÁSZF-ben felsorolt módokon tud Adományt fogadni (kivéve előzetes egyeztetés alapján). Készpénz adomány esetén kérjük keresse az Egyesületet az 1. pontban rögzített elérhetőségen.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az irányadó.

Az Egyesület jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az Egyesület folyamatos hozzáférést biztosít az ÁSZF mindenkor hatályos rendelkezéseihez honlapján.

Budapest, 2021. július 09.