Barion Pixel

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Online adományozás 

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő: Afázia – Az Újrabeszélők Egyesülete

Székhelye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 12. B. VI./2.

Képviseli: Dallos Zsuzsanna

E-mail: info@aphasie.hu

Telefon: +36 70 604 9808

(a továbbiakban: Egyesület vagy Adatkezelő)

 

Adatkezelés megnevezése

Az Egyesület közhasznú céljait elektronikus úton online bankkártyás fizetéssel vagy átutalással támogató adományozók személyes adatainak kezelése.

Az online adományozás történhet bankkártyás fizetéssel, a fizetési felületet üzemeltető Barion fizetési rendszeren keresztül (https://www.barion.com/hu/), vagy banki átutalással (az Egyesület a Honlapon feltüntette bankszámlaszámát annak érdekében, hogy potenciális adományozók egyszeri vagy rendszeres utalás útján támogathassák a munkáját).

 

Az adatkezelés jogi háttere

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR),

továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.)

350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről,

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.),

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

 

Az adatkezelés célja Kezelt személyes adatok Adatkezelés jogalapja

I.                    Bankkártyás fizetéssel történő adományozás

Adatkezelés célja: Személyes adatait az Egyesületnek nyújtott pénzbeli adományokkal kapcsolatban kezeljük a fizetési tranzakció lebonyolítása és az adományokkal kapcsolatos ügyintézés, számviteli feladatok elvégzése, a jogszabályok szerinti közhasznúsági beszámoló elkészítése, és Országos Bírósági Hivatal (OBH) felé közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében.

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § szerint az Egyesület számviteli törvény szerinti beszámolójában és annak mellékletében végső adományozó feltűntetésre kerül.

Kezelt személyes adatok: az adományozás indításakor a honlapon megadott személyes adatok: név, e-mailcím, település (opcionális), továbbá a rendszer tárolja még a „megrendelés” dátumát és az IP címet, az adományozást követő visszairányítást követően az adományozó bankszámlaszáma (Egyesület számlakivonata).

A Barion fizetési rendszerbe bevitt adatok: bankkártyán szereplő személyes adatok (név, bankkártya típusa, száma, lejárati dátum, CVC/CVV-kód, lakcím).

A Barion fizetési rendszerben megadott kártya adatok az Egyesület részére nem kerülnek továbbításra, azokat kizárólag a Barion kezeli. A bankkártyaadatokhoz sem az Egyesület, sem a Barion Payment Zrt. nem fér hozzá. Az Egyesület a Barion által működtetett fizetési rendszeren megadott adatok kezeléséért nem vállal felelősséget. A bankkártyás fizetést követően felhasználó a Barion oldaláról visszairányításra kerül az adománygyűjtő Honlapra, itt megjelenítjük a bankkártyás fizetési tranzakció eredményét.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

II.                  Magánszemélytől érkező banki átutalással történő adományozás

Adatkezelés célja: Személyes adatait az Egyesületnek nyújtott pénzbeli adományokkal kapcsolatban kezeljük a fizetési tranzakció lebonyolítása és az adományokkal kapcsolatos ügyintézés, számviteli feladatok elvégzése, a jogszabályok szerinti közhasznúsági beszámoló elkészítése, és Országos Bírósági Hivatal (OBH) felé közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében.

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § szerint az Egyesület számviteli törvény szerinti beszámolójában és annak mellékletében végső adományozó feltűntetésre kerül.

Kezelt személyes adatok: Név, bankszámlaszám.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) a) pontjában foglaltak szerint az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

 

Adatfeldolgozók

A bankkártyával történő adományozás lebonyolítása során a Barion fizetési rendszer (https://www.barion.com/hu/) az Egyesület adatfeldolgozójának minősül, és az általa végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra a mindenkor hatályos Barion Általános Szerződési Feltételekben és Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadók.

A Barion Általános Szerződési Feltételei elérhetőek a szolgáltató honlapján: https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

A Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója elérhető a Szolgáltató honlapján: https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

 

Az Egyesület, mint a Honlap tulajdonosa a Tóth-Lőrincz Dániel e.v. (lakcíme: 1012 Budapest, Várfok u. 10. III./14.) bízta meg a Honlappal kapcsolatos informatikai teendők, így a weboldal karbantartásával és fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátásával; ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül, és az Ön személyes adataihoz hozzáféréssel rendelkezik.

 

Mennyi ideig őrizzük az adatokat?

Az adományozók személyes adatainak kezelése a számviteli előírások szerinti időtartamig valósul meg. Személyes adatait a számviteli és egyéb jogszabályok előírásainak megfelelő időtartamig tartjuk meg.

 

Hogyan kezeljük az adatokat?

Adatkezelés módja: papír alapú vagy elektronikus nyilvántartás vezetése, illetve személyes adatokon végzett papír alapú vagy elektronikus művelet.

 

Szervezési és biztonsági intézkedéseink

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől, illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Az érintett jogai

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél (https://www.naih.hu/erintetti-jogok):

személyes adataihoz való hozzáférését,

személyes adatainak helyesbítését,

személyes adatainak törlését,

az adott adatkezelés korlátozását,

személyes adatainak hordozhatóságát,

továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

·         Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Egyesülettől kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

–          adatkezelés céljai;

–          érintett személyes adatok kategóriái;

–          az adatok forrása, amennyiben nem Öntől gyűjtötték őket;

–          azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják (különösen adatfeldolgozók);

–          a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

–          automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk;

–          az Ön jogai a személyes adatok kezelése körében;

A jogszabályok alapján a személyes adatokról való tájékoztatását az Ön számára ingyenesen biztosítjuk. Kérésére 1 (egy) hónapon belül írásban válaszolunk.  Abban az esetben, ha egyértelműen megállapítható hogy a kérelem megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Egyesület, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha már fizetett költségtérítést, de az adatok kezelése jogellenesen történt, vagy a kérelme eredményeként javítanunk kell az adatait, visszatérítjük Önnek ezt a díjat.

·         A helyesbítéshez való jog

Ha az Egyesületünk által kezelt személyes adatok nem pontosak, akkor az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül kijavítjuk őket.  Továbbá ön jogosult arra, hogy arra vonatkozó nyilatkozat útján kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

·         Törléshez való jog

Ön kérheti Egyesületünktől a részünkre korábban megadott adatkezelési hozzájárulás visszavonásával a személyes adatainak törlését. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez esetben ugyanakkor a szolgáltatásunk további nyújtását megtagadhatjuk, illetve bizonyos szolgáltatások az Ön számára nem lesznek a továbbiakban elérhetők. A személyes adatokat törlés helyett zároljuk, ha Ön ezt kéri, vagy, ha feltételezhető, hogy a törlés befolyásolhatja az Ön jogos érdekeit.

Az Egyesület késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben:

–          már nincs szükség a személyes adatokra a meghatározott adatkezelési folyamatok lefolytatása céljából;

–          a személyes adatok kezelése jogellenes;

–          jogi kötelezettség teljesítése okán szükséges az adatok törlése;

–          amennyiben a 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezeléséhez a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló személy nem adta meg, illetve nem engedélyezte;

–          amennyiben az Egyesület az érintett arra vonatkozó kifejezett hozzájárulása, illetve kötelező jogszabályi rendelkezés hiányában nyilvánosságra hozta a személyes adatot.

·         Korlátozáshoz való jog

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben:

–          Ön vitatja adatainak pontosságát, ez esetben az adatok helyességének megállapításáig terjedő időtartamra az Egyesület korlátozza személyes adatainak kezelését;

–          Ön tiltakozott személyes adatainak kezelése ellen, a tiltakozással kapcsolatos mérlegelés elvégzésének erejéig;

–          Ön törlés helyett a felhasználás korlátozását kéri az adatkezelés jogellenessége okán;

–          az Adatkezelőnek már nincs szüksége az adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez;

Személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az Egyesület felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről Önt haladéktalanul tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot az Egyesület korlátozza, azaz kizárólag a tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg Ön hozzájárul az adatkezeléshez; jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatainak kezelése; más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a személyes adatok kezelése; vagy jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozását kérte, a korlátozás feloldásáról Önt az Egyesület előzetesen tájékoztatja.

·         Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Egyesület rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Egyesület ezt akadályozná.

 

Az érintett jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait írásban jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, jelezze e-mailben vagy telefonon az Adatkezelő felé.

Ha a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalja, hogy az Adatkezelő megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, jogorvoslati kérelemmel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban további információ található a Hatóság honlapján: http://naih.hu/

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy Egyesületünk köteles a Honlappal kapcsolatos adatvédelmi incidenst (azaz személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával az után, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni az Adatvédelmi Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, Egyesületünk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt, mint érintettet az adatvédelmi incidensről.

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy megsértettük a magánélethez való jogát vagy, hogy a tiltakozással kapcsolatos döntésünk helytelen volt, vagy arra nem válaszoltunk, Ön bírósághoz fordulhat (illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso).

A jogszabályban meghatározott feltételekkel, ha jogellenes adatkezelés vagy az adatbiztonsági követelmények megszegése következtében kárt okoznánk Önnek, bíróság előtt az Egyesület ellen kártérítési igényt érvényesíthet. Ha személyiségi jogait sértettük meg, sérelemdíjban részesülhet, amelyet szintén bíróság előtt érvényesíthet (illetékességkereső: https://birosag.hu/birosag-kereso).